Декларацията за поверителност

1. Условия

С достъп до уебсайта на адрес https://www.Canesta.bg вие се съгласявате да се обвързвате с настоящите Общи условия, всички приложими закони и разпоредби и се съгласявате, че сте отговорни за спазването на приложимите местни закони. Ако не сте съгласни с някой от тези условия, ви е забранено да използвате или да получите достъп до този сайт. Материалите, съдържащи се в този сайт, са защитени от приложимото законодателство за авторското право и търговските марки.

2. Лиценз

Разрешено е временно да изтеглите едно копие от материалите (информация или софтуер) на уебсайта на Canesta само за лично, нетърговско преходно гледане. Това е издаване на лиценз, а не прехвърляне на собственост, и при този лиценз не може да:
модифициране или копиране на материалите;
да използват материалите за каквато и да е търговска цел или за всякакви публични изложения (търговски или нетърговски);
опит за декомпилация или обратно инженерство на всеки софтуер, съдържащ се в уеб сайта на Canesta;
премахване на всички авторски права или други собствени бележки от материалите; или
прехвърляте материали на друго лице или „огледайте“ материалите на всеки друг сървър.
Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен по всяко време от Canesta. След като прекратите разглеждането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всички изтеглени материали, които се съхраняват във Вашия електронен или печатен формат.

3. Отказ от права

Материалите на уебсайта на Canesta се предоставят на база „както е“. Canesta не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се, и с това се отказва и отрича всички други гаранции, включително, без ограничения, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на интелектуална собственост или друго нарушение на права.


Освен това Canesta не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на своя уебсайт или по друг начин, свързани с такива материали или на всички сайтове, свързани с този сайт.

4. Ограничения

В никакъв случай Canesta или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да било щети (включително, но без да се ограничават до вреди за загуба на данни или печалба или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността да се използват материалите на уебсайта на Canesta, дори Canesta или дигитално упълномощен представител е уведомен устно или писмено за възможността за такава вреда. Тъй като някои юрисдикции не разрешават ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не важат за вас.

5. Точност на материалите

Материалите, които се появяват на уебсайта на Canesta, могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. Canesta не гарантира, че някой от материалите на неговия уеб сайт е точен, пълен или актуален. Canesta може да направи промени в материалите, съдържащи се на неговия уеб сайт, по всяко време без предупреждение. Canesta обаче не поема ангажимент да актуализира материалите.

6. Връзки

Canesta не е прегледал всички сайтове, свързани с неговия уебсайт и не носи отговорност за съдържанието на такъв свързан сайт. Включването на която и да е връзка не предполага одобрение от Canesta на сайта. Използването на такъв свързан уебсайт е на собствен риск.

7. Модификации

Canesta може да преразгледа тези Условия за ползване на уебсайта си по всяко време без предизвестие. С използването на този уебсайт се съгласявате да бъдете обвързани от текущата версия на настоящите Общи условия.

8. Приложимо право

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България и безвъзвратно се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или място.
Правила за поверителностВашата поверителност е важна за нас.

Политиката на Canesta е да спазва поверителността ви по отношение на всяка информация, която можем да съберем, докато работите с нашия уебсайт. Съобразно това разработихме тази политика за поверителност, за да разберете как събираме, използваме, комуникираме, разкриваме и по друг начин използваме лична информация. По-долу описахме правилата ни за поверителност.

Ние ще събираме лична информация със законни и справедливи средства и, където е уместно, със знанието или съгласието на съответното лице.
Преди или по време на събирането на лична информация ще определим целите, за които се събира информация.
Ние ще събираме и използваме лична информация единствено за изпълнение на определените от нас цели и за други допълнителни цели, освен ако не получим съгласието на съответното физическо лице или според изискванията на закона.
Личните данни трябва да са от значение за целите, за които трябва да бъдат използвани и, доколкото е необходимо за тези цели, да бъдат точни, пълни и актуални.
Ние ще защитим личната информация, като използваме разумно решение